ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

1 REKISTERINPITÄJÄ

Generics Finland Oy (2087908-3)
Askonkatu 4
15100 Lahti

2 YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Jyri Paasonen
+358 (0)45 257 3488
jyri.paasonen@osaava.fi

3 TIETOSUOJAVASTAAVA

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaavana toimii Jyri Paasonen.

4 REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on asiakas- ja markkinointirekisteri.

5 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimus- velvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteripitäjällä on oikeus harjoittaa markkinointia oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.

6 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri pitää sisällään rekisterinpitäjän asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelin- numero, sähköpostiosoite, asema yrityksessä ja muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.

7 EVÄSTEET

Rekisterinpitäjän kotisivuilla on käytössä kolmannen osapuolen sivustoanalytiikka- ja markkinointi- järjestelmä (Google Analytics). Järjestelmä kerää kävijöistä evästeiden avulla tietoa, jota ei kuiten- kaan käytetä yksittäisten käyttäjien tunnistamiseen, vaan kotisivujen ja palveluiden kehittämiseen. Google Analytics välittää ja säilyttää tiedot omalla palvelimellaan.

8 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin kerätään tietoja rekisteröidyltä itseltään ja asiakkaiden sekä sidosryhmien lähteistä. Li- säksi rekisteriin kerätään tietoja julkisista lähteistä, kuten organisaatioiden yhteystiedoista verkkosi- vuilta tai osoiterekistereistä.

9 TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Rekisterin- pitäjä ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille kumppaneille. Rekisterin- pitäjä luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyy- tää rekisterinpitäjää toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimai- nen viranomainen vaatii rekisterinpitäjää luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon rekisterinpitäjän hallussa olevasta tietokannasta.

10 TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJES- TÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

11 TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hä- nellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään kos- kevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

12 OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajan- tasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.

13 MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oi- keus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle re- kisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätök- sentekoa ja profilointia.

14 TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Rekisterinpitäjä poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoimin- nallista perustetta tai jos asianomainen itse lakiin perustuen vaatii rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat tiedot.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perus- tetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hake- nut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

15 TIETOSUOJASELOSTEEN HYVÄKSYNTÄ

Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 26.4.2018.